Herderlijke boodschap, 5 mei 2017

Herderlijke boodschap aan de geestelijken en leken van de OKKN

Broeders en zusters,

In de afgelopen week heeft een crisisteam van onze kerk verkend wat er allemaal nog speelt en speelde rondom seksuele misdragingen binnen de Oud-Katholieke Kerk in de afgelopen decennia. De bevindingen hebben ons opnieuw geschokt. In het geval van zeven geestelijken, van wie er vijf inmiddels zijn overleden, blijkt er sprake geweest te zijn van een onaanvaardbare seksuele houding in pastorale situaties.

Ook al zouden sommige van deze zaken van lang geleden dateren en reeds lang zijn verjaard, de kerk wil niet doen alsof ze daarmee ook niet zouden zijn gebeurd. Op grond van de twee gevallen die vorige week in de media naar voren zijn gekomen en de overige nu aan het licht gekomen gevallen van misbruik in het verleden heeft het Collegiaal Bestuur in zijn vergadering van 2 mei jongstleden besloten tot het laten verrichten van een onafhankelijk onderzoek naar deze voorvallen, naar de wijze waarop de kerk met deze gevallen is omgegaan en hoe zij hierover intern of extern al dan niet heeft gecommuniceerd.

Het onderzoek is bedoeld om op een op een zo onafhankelijke en transparant mogelijke wijze de vragen en onduidelijkheden die er bestaan te beantwoorden en om van daaruit aanbevelingen te geven die toekomstige gevallen van misbruik helpen voorkomen. Daarbij zal het mogelijke tekortschieten van de kerk en overtredingen door haar geestelijken ook grondig worden onderzocht.

De kerk hoopt de resultaten van dit onderzoek, zonder de namen van daders en slachtoffers in de openbaarheid te brengen, voor het einde van dit kalenderjaar te publiceren. We hopen met dit onderzoek bij te dragen aan het herstel van relaties en hun nu geschonden basis: vertrouwen.

Amersfoort, 5 mei 2017

+ Joris Vercammen
+ Dirk Jan Schoon

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313